B a c k g r o u n d C o l o r P i c k e r
HAPPY XMAS!
Play "Christmas Tree" by DHD Music
Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree Train animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif Christmas Tree animated gif
christmas branches divider linechristmas branches divider line


[index]
and now for something completely different...
ASCII ART!


-=[ Christmas tree ]=- 11/97

      *       ,
            _/^\_
           <   >
   *         /.-.\     *
       *    `/&\`          *
           ,@.*;@,
           /_o.I %_\  *
    *      (`'--:o(_@;
          /`;--.,__ `')       *
         ;@`o % O,*`'`&\
      *  (`'--)_@ ;o %'()\   *
         /`;--._`''--._O'@;
        /&*,()~o`;-.,_ `""`)
   *     /`,@ ;+& () o*`;-';\
        (`""--.,_0 +% @' &()\
        /-.,_  ``''--....-'`) *
     *  /@%;o`:;'--,.__  __.'\
       ;*,&(); @ % &^;~`"`o;@();     *
       /(); o^~; & ().o@*&`;&%O\
    jgs  `"="==""==,,,.,="=="==="`
      __.----.(\-''#####---...___...-----._
     '`     \)_`"""""`
         .--' ')
        o( )_-\
         `"""` `

     _
    |\ 0 /|
    |/|\|
     |
     @
     /+\
    o/@\\
   +//o/\\o
   //+/@\\/+o        
   /\/o//+/\\\\        
  +///\//\o\o+\\o       
  o/+@/++/\\\@\\/\+      
 /\/+///o/@\o+/\+\\
 o/+/\/@//||\/\\o\\\o _    
 /__ /| ||   /__ /|
 | * | | (__)___ | * | |
 |___|/_  /__ /||___|/
   /_/| | * | |
  |_|/ |___|/* Season's Greetings * 11/96
   __,_,_,___)     _______
  (--| | |       (--/  ),_)    ,_)
    | | | _ ,_,_    |   |_ ,_ ' , _|_,_,_, _ ,
   __| | | (/_| | (_|   |   | || |/_)_| | | |(_|/_)___,
  (   |___,  ,__|   \____) |__,      |__,

              |             _...._
             \ _ /          .::o:::::.
             (\o/)          .:::'''':o:.
           --- / \ ---        :o:_  _:::
              >*<           `:}_>()<_{:'
             >0<@<         @  `'//\\'`  @
             >>>@<<*       @ #   // \\   # @
            >@>*<0<<<      __#_#____/'____'\____#_#__
            >*>>@<<<@<<     [__________________________]
           >@>>0<<<*<<@<     |=_- .-/\ /\ /\ /\--. =_-|
           >*>>0<<@<<<@<<<    |-_= | \ \\ \\ \\ \ |-_=-|
          >@>>*<<@<>*<<0<*<    |_=-=| / // // // / |_=-_|
   \*/     >0>>*<<@<>0><<*<@<<   |=_- |`-'`-'`-'`-' |=_=-|
 ___\\U//___   >*>>@><0<<*>>@><*<0<<   | =_-| o     o |_==_|
 |\\ | | \\|  >@>>0<*<<0>>@<<0<<<*<@<  |=_- | !   (  ! |=-_=|
 | \\| | _(UU)_ >((*))_>0><*<0><@<<<0<*< _|-,-=| !  ).  ! |-_-=|_
 |\ \| || / //||.*.*.*.|>>@<<*<<@>><0<<@>>>>>| ( ~~~ )/  (((((((())))))))
   ~~~~~~~~     '""""`------' `w---w`   `------------'
* tree w/presents * 11/96
                 |
                \ ' /
               -- (*) --
                >*<
                >0<@<
               >>>@<<*
               >@>*<0<<<
              >*>>@<<<@<<
              >@>>0<<<*<<@<
             >*>>0<<@<<<@<<<
             >@>>*<<@<>*<<0<*<
      \*/     >0>>*<<@<>0><<*<@<<
    ___\\U//___   >*>>@><0<<*>>@><*<0<<
    |\\ | | \\|  >@>>0<*<0>>@<<0<<<*<@<<
    | \\| | _(UU)_ >((*))_>0><*<0><@<<<0<*<
    |\ \| || / //||.*.*.*.|>>@<<*<<@>><0<<<
 jgs |\\_|_|&&_// ||*.*.*.*|_\\db//_
    """"|'.'.'.|~~|.*.*.*|   ____|_
      |'.'.'.|  ^^^^^^|____|>>>>>>|
      ~~~~~~~~     '""""`------'by Susie
 
                $
               :$$
             seeee$$$Neeee
              R$$$F$$$$F
               $$$$$$
              @$$P*$$B
              z$#" $#$b
              " d  'N "
              @"   ?r
             xF .    "N
            .$> P54.R    `$
           $*  '*"$$$ uoP***~
           #Noo "?$N"  #oL
             f    o$#$$"e.
            $ @b  hoR$$r ^"$$b
           .M  ?B$E  *.B$$    .R
          .*   *\ *.4*R     ..*
        oo#   ooL  d#R.   P##~
        $c  .""P#$ @  P   k
         R$r ''?L$$ P "r   'N
          ^$ "$$$` $.....JL   "N.
         .$\      * P5"LR   $..
        ..* 4*R   xr  'PFN$$  .k  "*****.
      od#"  d#*. "*$$P~  "?$*" '#$$$"    u"
     e""   f  M  @F"$ ec    x$"$.   :"
     M    > "d    $$$$?$      .$$F`
     "P.. .$.....$L $$.4$$. "  @#3$$  $E.
       '**.. *  R..$$ `R$*k. fdM$$>   *..
        J"    *k$$$~ "*$**o$o$$P    '*oo.
       P      #    "$$$#*o     > '####*oooo
      .e"      :e$$e. F3 ^"$P :$$s :e@$ee    s"
     $P` M7>  $P$$k "$"?$3 @"#N   CxN$$> .$$$    .P
   M$~  J\##  44N>$$ .d$.$d  @&   `$$$ F .8..$$$*
 .***   :  JM  *d$$*.$$.P M .P5   M     **.
 "oo   J .dP  ud$$od#  $oooooo$ oo$oo      ###ou
   "####$beeeee$.'$eeP#~    ""   $$$.  e$$$o    #heeee
    :"  " z$r ^      o$N   '" "  4$z>$$       """#$$$
    .~   F$4$B    r  F @#$.    ..  $8$$P M7        $
   .* $   8 $$B   .J$.. hP$$$F   .'PB$    J~##       .d~
  .P *$$$*  "*"    $$$  #**~   hdM$$>   <  JM.......*****
 .P   $#*k    .o#> P" "k  ..     '$$P   d .JP'h
"""hr ^    xe"" >     ""c      ee  @beeeee$.)
   """t$$$$F"   M    $`  R     > "$r   "   "c
               oooooooooo
               z    z
               z.,ze.$$$z

[index]